نام واحد : غلامرضا اکبری جامی لقب

نام محصول : پر شسته شده

 • سریال مجوز : 1712379
 • شماره مجوز : 20099
 • تاریخ مجوز : 08/01/1390
 • کد محصول : 15112050
 • شرح محصول : پرمرغ اماده شده
 • ظرفیت : 550 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%