نام واحد : صنایع غذائی وبسته بندی اکرم مهبدان

نام محصول : اردگندم

 • سریال مجوز : 1712395
 • شماره مجوز : 51482
 • تاریخ مجوز : 31/01/1373
 • کد محصول : 15311421
 • شرح محصول : بسته بندی مواداردی
 • ظرفیت : 2,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%