نام واحد : علی شالبافیان وثوقی

نام محصول : روده طبیعی بزوگوسفندتمیزشده

 • سریال مجوز : 1916736
 • شماره مجوز : 62069
 • تاریخ مجوز : 05/12/1381
 • کد محصول : 15111314
 • شرح محصول : روده طبیعی بزوگوسفند اورژینال [تمیزشده وچربی گیرشده]
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 48%
  48%