نام واحد : احمدبرومند احمدی و شرکاء ابوالفضل ومرتضی حسنعلی

نام محصول : نان ماشینی لواش

 • سریال مجوز : 1713213
 • شماره مجوز : 35458
 • تاریخ مجوز : 10/08/1376
 • کد محصول : 15411111
 • شرح محصول : نان لواش ماشینی
 • ظرفیت : 1,027 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%