نام واحد : حسین بهرامی جنت آبادینیره شرفی قمصری

نام محصول : قندحبه

 • سریال مجوز : 1713496
 • شماره مجوز : 25237
 • تاریخ مجوز : 12/04/1378
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 670 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%