نام واحد : تعاونی تولیدی پیک کمال

نام محصول : قندحبه 545 تن قندکبریتی 002

 • سریال مجوز : 1713535
 • شماره مجوز : 61978
 • تاریخ مجوز : 09/08/1377
 • کد محصول : 15421210
 • شرح محصول : انواع قند
 • ظرفیت : 2,335 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%