نام واحد : سهامی فضل نیشابور

نام محصول : تصفیه انواع روغن خام نباتی

 • سریال مجوز : 1925521
 • شماره مجوز : 21122
 • تاریخ مجوز : 14/05/1385
 • کد محصول : 15141410
 • شرح محصول : تصفیه انواع روغن خام نباتی
 • ظرفیت : 45,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%