نام واحد : فرآورده های غذائی طاهرطعام کرج

نام محصول : کنسروزیتون شور

 • سریال مجوز : 1714135
 • شماره مجوز : 57337
 • تاریخ مجوز : 12/05/1377
 • کد محصول : 15131211
 • شرح محصول : زیتون شور
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%