نام واحد : رمضانعلی مختاری آزاد

نام محصول : لواشک 55 تن بسته بندی آلوچ

 • سریال مجوز : 1715050
 • شماره مجوز : 39551
 • تاریخ مجوز : 24/09/1374
 • کد محصول : 15131130
 • شرح محصول : لواشک بهداشتی
 • ظرفیت : 195 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%