نام واحد : سپهر گلدشت خراسان

نام محصول : بسته بندیروغن زیتون

 • سریال مجوز : 1929151
 • شماره مجوز : 10642
 • تاریخ مجوز : 18/02/1386
 • کد محصول : 15141213
 • شرح محصول : روغن خام زیتون
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%