نام واحد : غذائی دیرین

نام محصول : ماکارونی

 • سریال مجوز : 1715240
 • شماره مجوز : 55462
 • تاریخ مجوز : 16/03/1371
 • کد محصول : 15441111
 • شرح محصول : ماکارونی
 • ظرفیت : 1,820 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%