نام واحد : تک چین شمس

نام محصول : محصولات ظریف خبازی ازانواع شیرینی

 • سریال مجوز : 1930146
 • شماره مجوز : 12616
 • تاریخ مجوز : 20/06/1386
 • کد محصول : 15411130
 • شرح محصول : محصولات ظریف خبازی ازانواع شیرینی
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 28%
  28%