نام واحد : تولیدی گل کنسرو

نام محصول : کنسروسوپ جووسوپ سبزی وسوپ

 • سریال مجوز : 1715257
 • شماره مجوز : 67926
 • تاریخ مجوز : 16/08/1371
 • کد محصول : 15492310
 • شرح محصول : انواع سوپ واش اماده ونیمه آماده
 • ظرفیت : 330 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%