نام واحد : غذائی نوشمک اصلیتوفیق نجدی

نام محصول : بستنی یخی

 • سریال مجوز : 1715272
 • شماره مجوز : 38643
 • تاریخ مجوز : 03/12/1372
 • کد محصول : 15201275
 • شرح محصول : بستنی یخی
 • ظرفیت : 6,970 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%