نام واحد : مجتمع شیروگوشت باقرآباد

نام محصول : ودر ضایعات کشتارگاهی

 • سریال مجوز : 1715723
 • شماره مجوز : 50650
 • تاریخ مجوز : 21/01/1373
 • کد محصول : 15111810
 • شرح محصول : پودرغیرخوراکی ازگوشت وضایعات کشتارگاهی
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%