نام واحد : مهدی عرب زاده جعفری

نام محصول : سایرساینده های طبقه بندی نشده درجای دیگر

 • سریال مجوز : 2611210
 • شماره مجوز : 4/45529
 • تاریخ مجوز : 04/11/1389
 • کد محصول : 14291520
 • شرح محصول : سایرساینده های طبقه بندی نشده درجای دیگر
 • ظرفیت : 31,250 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%