نام واحد : جرس

نام محصول : پودرمکمل غذائی

 • سریال مجوز : 1716120
 • شماره مجوز : 300822
 • تاریخ مجوز : 16/01/1369
 • کد محصول : 15491440
 • شرح محصول : افزودنیهای موادغذائی
 • ظرفیت : 7,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%