نام واحد : پسندا

نام محصول : زیتون شور

 • سریال مجوز : 1716320
 • شماره مجوز : 65130
 • تاریخ مجوز : 12/08/1373
 • کد محصول : 15131211
 • شرح محصول : زیتون شور
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%