نام واحد : غذائی سنگرود

نام محصول : بسته بندی اب اشامیدنی درف

 • سریال مجوز : 1716370
 • شماره مجوز : 66667
 • تاریخ مجوز : 05/09/1373
 • کد محصول : 15541141
 • شرح محصول : شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی
 • ظرفیت : 1,870 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%