نام واحد : عزت اله عشقی

نام محصول : انواع نان فانتزی

 • سریال مجوز : 1716389
 • شماره مجوز : 30501
 • تاریخ مجوز : 11/08/1372
 • کد محصول : 15411142
 • شرح محصول : نان فانتزی
 • ظرفیت : 193 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%