نام واحد : چکیده دام

نام محصول : پودرگوشت و پودراستخوان و رو

 • سریال مجوز : 1716474
 • شماره مجوز : 28539
 • تاریخ مجوز : 07/07/1372
 • کد محصول : 15111641
 • شرح محصول : پودرگوشت { خوراکی }
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%