نام واحد : غذائی پیچک

نام محصول : مربا

 • سریال مجوز : 1716555
 • شماره مجوز : 27311
 • تاریخ مجوز : 11/05/1378
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 560 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%