نام واحد : تعاونی کشتار گاه صنعتی طیوردرنا دارابمنوچهر حیدری پور

نام محصول : کشتارگاه صنعتی طیور

 • سریال مجوز : 2409357
 • شماره مجوز : 4536
 • تاریخ مجوز : 24/02/1381
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 6,000 قطعه سر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%