نام واحد : ورد آورد

نام محصول : خیارشور

 • سریال مجوز : 1716695
 • شماره مجوز : 10803
 • تاریخ مجوز : 10/08/1367
 • کد محصول : 15131212
 • شرح محصول : خیار شور
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%