نام واحد : مسعودعزیزی سیدحسن میرجلیلی

نام محصول : کیک

 • سریال مجوز : 1716909
 • شماره مجوز : 34156
 • تاریخ مجوز : 22/09/1366
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 850 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%