نام واحد : علی محمد نکوئی

نام محصول : کنسرو قارچ

 • سریال مجوز : 2415600
 • شماره مجوز : 22752
 • تاریخ مجوز : 27/06/1385
 • کد محصول : 15131635
 • شرح محصول : کنسروقارچ
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%