نام واحد : بالیران

نام محصول : بسته بندی چای پاکتی 052و00

 • سریال مجوز : 1717007
 • شماره مجوز : 63978
 • تاریخ مجوز : 07/03/1364
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 840 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%