نام واحد : هدایت اله مهاجری

نام محصول : مربا

 • سریال مجوز : 1717008
 • شماره مجوز : 63980
 • تاریخ مجوز : 07/03/1364
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%