نام واحد : محمود رضائی

نام محصول : رب گوجه

  • سریال مجوز : 1717013
  • شماره مجوز : 64765
  • تاریخ مجوز : 18/03/1364
  • کد محصول : 15491810
  • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
  • ظرفیت : 500 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%