نام واحد : ایرج نائلی

نام محصول : همبرگر

 • سریال مجوز : 1717024
 • شماره مجوز : 66317
 • تاریخ مجوز : 06/04/1364
 • کد محصول : 15111712
 • شرح محصول : همبرگر
 • ظرفیت : 340 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%