نام واحد : فرآیند مهدی هاشمی رضوانی

نام محصول : کنسرو گوشت

 • سریال مجوز : 1717047
 • شماره مجوز : 86151
 • تاریخ مجوز : 28/12/1364
 • کد محصول : 15111510
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی بصورت انواع کنسرو
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%