نام واحد : اکبرواصغرمجمل شریفی

نام محصول : بسته بندی سویا

 • سریال مجوز : 1717428
 • شماره مجوز : 20469
 • تاریخ مجوز : 27/01/1380
 • کد محصول : 15141320
 • شرح محصول : بسته بندی سویا
 • ظرفیت : 116 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%