نام واحد : بیوک بوستان ملکی

نام محصول : بسته بندی لواشک و بسته بن

 • سریال مجوز : 1717791
 • شماره مجوز : 33635
 • تاریخ مجوز : 06/03/1373
 • کد محصول : 15131130
 • شرح محصول : لواشک بهداشتی
 • ظرفیت : 490 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%