نام واحد : سبلان پزان

نام محصول : مرباجات

 • سریال مجوز : 3507290
 • شماره مجوز : 1025/31
 • تاریخ مجوز : 22/03/1381
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%