نام واحد : ناس

نام محصول : انواع ماکارونی

 • سریال مجوز : 1731955
 • شماره مجوز : 38847
 • تاریخ مجوز : 06/12/1380
 • کد محصول : 15441111
 • شرح محصول : ماکارونی
 • ظرفیت : 2,414 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%