نام واحد : ولی بوستان ملکی وشهریارآزرمیغلامرضامایلی وشهریارآزرمی

نام محصول : انواع لواشک

 • سریال مجوز : 1732152
 • شماره مجوز : 73800
 • تاریخ مجوز : 28/12/1375
 • کد محصول : 15131130
 • شرح محصول : لواشک بهداشتی
 • ظرفیت : 190 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%