نام واحد : باقرومیرزاورضاآقائی

نام محصول : ویفر

 • سریال مجوز : 1732171
 • شماره مجوز : 43832
 • تاریخ مجوز : 21/11/1374
 • کد محصول : 15411230
 • شرح محصول : ویفر
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%