نام واحد : عصریکتا پیمان نواده بابایی

نام محصول : سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 1732602
 • شماره مجوز : 47048
 • تاریخ مجوز : 06/01/1375
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%