نام واحد : فرآورده های غذائی خوش آوران

نام محصول : انواع ابمیوه

 • سریال مجوز : 1732603
 • شماره مجوز : 57828
 • تاریخ مجوز : 26/05/1383
 • کد محصول : 15131710
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش اب وشیره گرفتن مرکبات
 • ظرفیت : 2,130 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%