نام واحد : تولیپ

نام محصول : کشتارگاه صنعتی طیور

 • سریال مجوز : 1732607
 • شماره مجوز : 47044
 • تاریخ مجوز : 05/01/1375
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 7,300,000 قطعه
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%