نام واحد : ناصر کرامتی نیا

نام محصول : پودرگوشت از ضایعات کشتارگا

 • سریال مجوز : 3000976
 • شماره مجوز : 5891
 • تاریخ مجوز : 27/08/1376
 • کد محصول : 15111811
 • شرح محصول : پودرگوشت { غیرخوراکی برای انسان }
 • ظرفیت : 467 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%