نام واحد : محمودرهنماکاری فومنی

نام محصول : کلوچه

 • سریال مجوز : 1732834
 • شماره مجوز : 45620
 • تاریخ مجوز : 15/12/1374
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 280 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%