نام واحد : اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران امکان

نام محصول : آماده سازی و بسته بندی چای

 • سریال مجوز : 1732875
 • شماره مجوز : 72483
 • تاریخ مجوز : 13/12/1375
 • کد محصول : 15491213
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی انواع چای
 • ظرفیت : 1,235 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%