نام واحد : نگارین روژان

نام محصول : آبنبات و تافی

 • سریال مجوز : 1732884
 • شماره مجوز : 28089
 • تاریخ مجوز : 22/04/1390
 • کد محصول : 15431312
 • شرح محصول : ابنبات
 • ظرفیت : 327 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%