نام واحد : فراورده های گوشتی مهرام طعام کرجگوشتی فالیز

نام محصول : انواع همبرگر

 • سریال مجوز : 1735653
 • شماره مجوز : 21065
 • تاریخ مجوز : 03/02/1380
 • کد محصول : 15111712
 • شرح محصول : همبرگر
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%