نام واحد : محمدمهدی نخعی ومهدی وکیل باشی وصادق کرمیامانی اسطح کوهی

نام محصول : ماکاورنی

 • سریال مجوز : 1738751
 • شماره مجوز : 56053
 • تاریخ مجوز : 20/05/1375
 • کد محصول : 15441111
 • شرح محصول : ماکارونی
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%