نام واحد : ناصر- حمید ومحمد اثنی عشری

نام محصول : چای کیسه ایی

 • سریال مجوز : 1739124
 • شماره مجوز : 58636
 • تاریخ مجوز : 17/06/1375
 • کد محصول : 15491212
 • شرح محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%