نام واحد : بافندگی اخترکویر

نام محصول : پارچه رومبلی

  • سریال مجوز : 3402854
  • شماره مجوز : 73/70
  • تاریخ مجوز : 14/06/1373
  • کد محصول : 17111425
  • شرح محصول : پارچه رومبلی سیستم پنبه ای
  • ظرفیت : 25,000 متر مربع
  • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
  • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
  • پیشرفت : 100%
    100%