نام واحد : مجتمع صنایع چاپ ورنگرزی بهنگاریزد

نام محصول : رنگرزی- چاپ وتکمیل پارچه

 • سریال مجوز : 3403158
 • شماره مجوز : 75/95
 • تاریخ مجوز : 03/11/1375
 • کد محصول : 17121180
 • شرح محصول : رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه
 • ظرفیت : 6,250,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : عملیات تکمیلی منسوجاترنگرزی ـ چاپ ـ تکمیل(1712)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%