نام واحد : بنفشه کارتفت

نام محصول : پارچه پنبه ای والیاف مصنو

 • سریال مجوز : 3403501
 • شماره مجوز : 51/73
 • تاریخ مجوز : 22/05/1373
 • کد محصول : 17111410
 • شرح محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی
 • ظرفیت : 300,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%